Provozní řád

Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem a jeho návštěvníky při poskytování služeb ze strany provozovatele těmto návštěvníkům.

1.     Návštěvník The Pilates Room Prague studia je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas.

2.     Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní The Pilates Room Prague studia nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku. Zakazuje se vstup do prostoru centra bez řádně zaplaceného vstupného.

3.     Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme se před návštěvou našeho studia nechat vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.). Za zdravotní stav cvičenců nenese The Pilates Room Prague žádnou zodpovědnost.

4.     Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý je povinen používat sportovní oděv a čisté ponožky. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek. Zakazuje se znečišťovat prostory The Pilates Room Prague studia.

5.     Návštěvníkům je zakázáno vstupovat do provozních a technických místností a do ostatních míst, které neslouží pro cvičení, na které mají uhrazené vstupné.

6.     Veškeré svršky je každý povinen uložit na místě k tomu určeném, tj. do šatních skříněk. Stejně tak boty se uloží ihned při vstupu do fitness centra do určených botníků.

7.     Cennosti jako například peníze, hodinky, řetízky, šperky, mobilní telefony, tablety, notebooky, jinou elektroniku a další, je nutné uložit do zamykatelných skřínek v převlékací zóně. Za cennosti jinak uložené oproti Provoznímu řádu nese plnou zodpovědnost návštěvník.

8.     V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje (činek, strojů), a nebo cvičebních pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit obsluze The Pilates Room Prague.

9.      V případě nevhodného chování v prostorách fitness centra nebo vůči personálu, má provozovatel právo takového jedince ze studia vykázat, bez náhrady na vrácení vstupného, v krajních případech již dále neumožnit vstup do objektu studia.

10.      Je zakázáno ponechávat si jakékoli klíče od šatních skříněk, trezorů a botníků při odchodu mimo prostory The Pilates Room Prague studia.

11.      Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na své vyhrazené místo. Žádáme všechny návštěvníky centra, aby této skutečnosti věnovali zvýšenou pozornost.

11.      At the end of the session, everyone will clean up their tools and equipment in their designated place. We ask all visitors to the centre to pay extra attention to this fact.

12.      V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit The Pilates Room Prague instruktorům.

13.      V případě krádeže bezprostředně ohlaste obsluze poškození. Dále je vaší povinností sami si zavolat policii k sepsání protokolu a sami si vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.

14.      V The Pilates Room Prague platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek a dalších psychotropních látek.

15.       Do The Pilates Room Prague studia platí zákaz vstupu se zvířaty.

16.      Ve výjimečných případech a po předchozím souhlasu personálu The Pilates Room Prague se smí děti pohybovat ve studiu, a to pouze v doprovodu rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou PLNOU odpovědnost za případné škody za zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.

17.       Do všech prostor The Pilates Room Prague studia je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby sportovní komplex opustily. Pokud tak neučiní, mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny.

18.       Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.

19.       Zakazuje se pod pokutou až 50.000 Kč filmování, natáčení a jiné pořizování záznamů prostor The Pilates Room Prague studia bez předchozího písemného souhlasu provozovatele a to všem platícím i neplatícím osobám bez výjimky.

20.       Návštěvník je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat a při odchodu odevzdat klíč od skřínky personálu na recepci. V případě zjištění zamčené skřínky po ukončení provozní doby daného dne, bude skřínka personálem provozovatele otevřena a vyprázdněna, bez nároku na náhradu obsahu.

21.       Návštěvník odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli ztrátou klíče, poškozením zámku nebo jiným zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je povinen návštěvník uhradit částku 100 Kč jako náklady za výměnu zámku.

22.       Doporučujeme klientům, aby si každou sálovou lekci předem rezervovali. Pokud tak neučiní, může se stát, že lekce bude již plně obsazená, a nebudete ji moci absolvovat. Neomluví-li se klient 24 hodin před danou hodinou, je povinen lekci uhradit v plné výši, i když lekci neabsolvoval nebo mu bude odečtena z předplatného.

23.       Pravidla rezervací: Studio nabízí balíčky po 5-ti či 10-ti lekcí. K zakoupení je také jednorázový vstup. Platba je povinna vždy před uskutečněnou lekcí a to buď hotovostí či převodem na účet. Balíčky jsou přenosné. Zrušit lekci je možné 24 hodin před lekcí bez poplatku. Za pozdější zrušení či nedostavění se na lekci si studio účtuje plnou částku. Na lekce se klient objednává přes webové stránky, emailem či telefonicky.

Platnost balíčků:

  • 5-ti vstupové balíčky s platností 2 měsiců
  • 10-ti vstupové balíčky s platností 4 měsiců